Privacyreglement Verloskundigen Amsterdam Zuid

In dit privacyreglement kunt u lezen hoe wij deze kernwaarden in de praktijk brengen en uw recht op privacy respecteren en beschermen. Dit reglement ligt ter inzage bij ons op de praktijk.

Op grond van de AVG wet heeft een verloskundigenpraktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast de AVG wet bestaan er ook regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

In onze verloskundigenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen. Daarnaast is dit nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan de verwerking noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

Bij Verloskundigen Amsterdam Zuid hechten wij veel waarde aan de privacy van onze website gebruikers. Er zijn een aantal kernwaarden geformuleerd welke wij in acht nemen om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen:

 • Informeren: Wij willen u zo goed mogelijk informeren hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.
 • Verzameling beperken: Wij letten er nauw op dat onze verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is voor de goede werking van de website en de door u gebruikte diensten.
 • Geen marketing op basis van persoonsgegevens: Wij geven persoonsgegevens niet uit handen voor marketingdoeleinden en sturen alleen na uw uitdrukkelijke toestemming commerciële mailings.
 • Uw gegevens blijven bij ons: Wij geven uw persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dat nodig is om de gebruikte dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn.
 • Beveiligen: Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen en eisen dat ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
 • Wij respecteren uw wettelijke rechten: Op basis van de wet heeft u verschillende rechten. In deze privacyverklaring informeren wij u daarover.

De plichten van de verloskundigenpraktijk

Verloskundigen Amsterdam Zuid is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

De gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld

 1. Voor zorgverlening;
 2. Voor doelmatig beheer en beleid;
 3. Voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers van Verloskundigen Amsterdam Zuid hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens en medische gegevens worden 15 jaar bewaard na het afsluiten van de behandeling.

De rechten van de betrokken cliënt

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van jouw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier.
 • Het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, middels post of per mail kenbaar maken aan Verloskundigen Amsterdam Zuid.
Houdt er rekening mee dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Verloskundigenpraktijk Amsterdam Zuid hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de verloskundige).

Uitwisseling gegevens

Verloskundigenpraktijk Amsterdam Zuid wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de overige zorgverleners zoals gynaecoloog, kinderarts, kraamzorg en de jeugdgezondheidszorg (consultatiebureau). Bent u bij de gynaecoloog geweest, dan deelt die op zijn beurt een terugkoppeling met de verloskundigenpraktijk.
Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de verloskundige aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën. Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als verloskundigenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe verloskundige kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe verloskundige op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude verloskundige het dossier overdraagt aan uw nieuwe verloskundige. De oude verloskundige doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude verloskundige heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe verloskundige.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw verloskundige hierover graag met u in gesprek.

Gebruik van Persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze website verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

De volgende gegevens worden gebruikt:

 • NAW gegevens;
 • Geslacht;
 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Contact gegevens zoals uw e-mailadres en uw telefoonnummer;
 • Gegevens betreffende uw gezondheid;
 • Verzekeringsgegevens (naam verzekeraar, polisnummer, aanvangsdatum verzekering);
 • De naam van uw andere zorgverleners of apotheek;
 • Tijdstip van uw afspraak;
 • Klik- en bezoekgedrag;
 • Apparaatgegevens / (gepseudonimiseerd) IP-adres

Deze gegevens worden gebruikt voor de onderstaande doelen

 • Het bijhouden van uw medisch dossier: In het geval u medische gegevens aan ons verstrekt kunnen deze worden opgenomen in uw medisch dossier. Dit doen wij slechts indien dat wettelijk is toegestaan of wij daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebben verkregen.
 • Inschrijven en afspraak maken: Indien u zich via onze website bij ons inschrijft of een afspraak maakt, dan worden de gegevens die u verstrekt in het betreffende formulier of afspraakservice uitsluitend gebruikt voor het beheren van uw inschrijving en het maken van een afspraak.
 • Contactformulier: Indien u vragen heeft kunt u ons altijd benaderen door het contactformulier in te vullen. Gevraagd wordt om uw naam en contactgegevens in te vullen met daarbij een omschrijving van uw vraag. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw vraag te behandelen en om onze dienstverlening te verbeteren.
 • Het versturen van een nieuwsbrief: Indien u ons toestemming geeft voor het versturen van een nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres en naam om de nieuwsbrief aan u te versturen. Een eerder gegeven toestemming kunt u altijd intrekken, bijvoorbeeld door op de uitschrijflink te klikken die onder aan elke commerciële mailing is opgenomen.
 • Het verbeteren van onze dienstverlening: Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor het verbeteren van onze dienstverlening. Dat doen wij echter alleen indien u de gegevens met dat doel heeft verstrekt, of ons daar toestemming voor heeft gegeven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw feedback die u via een klachtenformulier aan ons heeft toegezonden of de toestemming die heeft gegeven voor het gebruik van cookies.
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diverse diensten.

Verloskundigen Amsterdam Zuid verwerkt enkel uw persoonsgegevens op grond van de hierboven genoemde doeleinden en op basis van de volgende punten:

 • Uitvoering van de overeenkomst: voor de doeleinden die gericht zijn op het aanbieden van onze dienstverlening, bijvoorbeeld om uw inschrijving af te handelen;
 • (Uitdrukkelijke) toestemming: voor de doeleinden die gericht zijn op het verlenen van toegang tot- en het gebruik maken van de functionaliteiten van onze website, het plaatsen van cookies, het versturen van onze nieuwsbrief, of het verwerken van uw medische gegevens nadat wij daar uw (uitdrukkelijke) toestemming voor hebben verkregen;
 • Gerechtvaardigd belang: in bepaalde gevallen hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het verwerken van uw persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij gebruik maken van cookies ter verbetering van onze dienstverlening en die geen of een beperkte invloed hebben op uw persoonlijke levenssfeer;
 • Wettelijke verplichting: voor de doeleinden die gericht zijn op het verwerken van uw medische gegevens en het bijhouden van uw medisch dossier kunnen wij een wettelijke grondslag hebben.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.
Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze privacyverklaring of op de website omschreven doelen, behoudens de gevallen waarin enige wettelijke verplichting zich verzet tegen verwijdering van de persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, anders dan derden die direct betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht. De partijen die wij mogelijk nodig hebben voor de uitvoering van de door u aangevraagde diensten zijn:

 • Hostingpartijen en onze softwareleveranciers;
 • Betaaldienstverleners en bezorgdiensten;
 • Uw zorgverzekeraar.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Op de website van Verloskundigen Amsterdam Zuid wordt gewerkt met cookies. Deze zijn bedoeld om statistieken te verzamelen over het gebruik van de site en om gemakkelijk verbindingen te leggen naar andere platforms die mogelijk van belang zijn voor onze leden, zoals Facebook of Zorgkaart Nederland.

Indien een gebruiker hier niet aan mee wil doen kan deze het gebruik van de cookies blokkeren bij eerste bezoek of via de instellingen van de gebruikte browser.

De analytische cookies worden geplaatst door Google Analytics, hiervoor heeft Verloskundigen Amsterdam Zuid een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Het laatste octet van het IP-adres is gemaskeerd en gegevens delen is uitgezet.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen door middel van de onderstaande contactgegevens.

Contact

Verloskundigen Amsterdam Zuid
Churchilllaan 41
1078 DE Amsterdam
Tel: 020 – 67 91 704
E-mail: info@verloskundigenamsterdamzuid.nl